Sosnowieckie śmieci w pigułce. Pytania i odpowiedzi

TOS
Do 30 kwietnia należy w Sosnowcu złożyć deklaracje śmieciowe wymagane z racji nowych przepisów w zakresie odbioru odpadów, które mają obowiązywać od lipca. Przygotowaliśmy dla sosnowiczan prawdziwe kompendium wiedzy w tym zakresie. Znajdziecie tu również odpowiedzi na pytania, które nasi Czytelnicy i internauci nadesłali na adres redakcji.

1. Ile od początku lipca wynosić będą opłaty za wywóz śmieci?

Wysokość opłat w Sosnowcu określono na 12 złotych miesięcznie, w przypadku, gdy na danej nieruchomości śmieci są segregowane i 18 złotych, gdy wrzucamy do kubła nieposegregowane odpady. To kwota, którą trzeba pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości. Stawki takie ustaliła drogą uchwały Rada Miejska. Urzędnicy, porównując je z danymi z innych miast Polski, podkreślają, że te znad Brynicy są jednymi z najniższych w kraju.

2. Kiedy i gdzie należy składać tzw. deklaracje śmieciowe?
Termin składania deklaracji śmieciowych w Sosnowcu upływa 30 kwietnia 2013 roku. Należy je przynosić do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w budynku przy ul. Mościckiego 14. Wzory przykładowo wypełnionych deklaracji można znaleźć w internecie. Są trzy rodzaje deklaracji śmieciowych: dla nieruchomości o charakterze mieszanym, dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

3. Czy wcześniej należy rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcą śmieci?
Tak. Należy rozwiązać taką umowę do 30 czerwca. W przeciwnym wypadku mieszkaniec może ponosić podwójną opłatę zarówno na poczet miasta, jak i dotychczasowego odbiorcy. Trzeba pamiętać, że firma Remondis, która zajmuje się odbiorem śmieci od dużej liczby mieszkańców Sosnowca, wystosowała specjalne oświadczenie, w którym informuje, że "nie wymaga od swoich klientów obsługiwanych na terenie Sosnowca, wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów. Wygaśnięcie umowy nastąpi za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia z dniem, w którym gminafaktycznie przejmie obowiązek wywozu odpadów."

4. Czy właściciele prywatnych posesji dostaną kosze do segregacji odpadów?
W Sosnowcu w ramach pobieranej opłaty miasto wyposaży mieszkańców w pojemniki na odpady. Do sosnowiczan trafią oddzielne kubły z przeznaczeniem, na szkło bezbarwne i kolorowe, na papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe oraz na pozostałe odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradcji.

5. Jak często trzeba będzie uiszczać opłaty za wywóz odpadów?
Opłaty będą przyjmowane w systemie kwartalnym. Pierwszej - za okres od lipca do września bieżącego roku - trzeba będzie dokonać do 30 września. Jeżeli właściciel danej nieruchomości będzie chciał opłacać wywóz śmieci w systemie miesięcznym. będzie mógł to robić, ale w ten sposób, by na koniec każdego kwartału zgadzała się kwota opłat kwartalnych.

6. Jak często w nowym systemie z prywatnych posesji będą wywożone pojemniki z odpadami?

Tzw. odpady suche i odpady mokre będą wywożone raz na dwa tygodnie. Odpady szklane odbiorca nieczystości zabierze natomiast raz na dwa miesiące.

7. Dlaczego właśnie miasto musi zająć się od lipca gospodarką odpadami?

Obowiązek taki nakłada na gminy ustawa z 1 lipca 2011 roku. Nowe przepisy porządkują gospodarkę odpadami i mają zapewnić wypełnienie naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

8. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nowych przepisów dotyczących gospodarki śmieciowej?

Informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi WGKiM UM pod numerami

telefonów: 32 296 07 22, 32 296 07 26, 32 296 06 32, 32 296 07 83, 32 296 07 25.

9. Do jakiego rodzaju śmieci(mokre czy suche) mają zaliczyć właściciele prywatnych posesji takie odpady jak skoszona trawa(chwasty), zgrabione liście na jesień a w zimie popiół z pieca?
Popiół należy wrzucać do pojemnika z napisem „odpady mokre”, natomiast odpady takie jak: skoszona trawa, opadłe liście, fragmenty gałęzi pochodzące z przycinki drzew można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmować je będzie w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Drobne ilości odpadów zielonych, pochodzące z gospodarstwa domowego, a nie z sadu czy ogrodu mogą być składowane do pojemnika z napisem „mokre”.
Odpady te mogą też być kompostowanie w gospodarstwach domowych, jest to prosta, najtańsza i zgodną z naturalnymi procesami metoda zmniejszania ilości odpadów organicznych pochodzenia roślinnego. Pozwala uniknąć wysokich kosztów związanych z transportem odpadów oraz zapewnia kontrolę materiału wykorzystywanego do kompostowania.
Kompostowanie przydomowe ma wiele zalet, a przede wszystkim segregacja odpadów „u źródła”, dzięki której odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie trafiają do pojemnika na komunalne odpady mokre, otrzymany materiał można wykorzystać w ogrodach jako nawóz organiczny.

10. Co składa się na opłatę za śmieci, której wysokość ustaliła Rada Miejska?
Koszt odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, koszt wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, a także koszt przewozów tych odpadów do odpowiednich instalacji będzie teraz bez wątpienia znacząco niższy niż do tej pory. Wynika to z faktu, że firmy, które będą się tym zajmować wyłonione zostaną przez gminę w przetargach. Ze wskazanych wyżej uregulowań prawnych wynikają jednak dodatkowe czynności, tj. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianie, których koszt stanowi dodatkowy nakład na realizacje całej usługi odbioru

i zagospodarowania odpadów w gminie. Wola ustawodawcy tj. Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wyrażona w art. 3 ust. 1 pkt 2 ppkt. 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) dodatkowy koszt ponoszony ma być przez właściciela nieruchomości, zaś oni mają uprawnienie - wynikające z odrębnych przepisów- przerzucania tego kosztu na najemców, bądź bezpośrednich użytkowników lokali użytkowych. Gmina dokonała starannych szacunków tych kosztów i stwierdziła, iż w przypadku selektywnej zbiórki odpadów (stanowiącej możliwość obniżenia kosztów poprzez częściowy zbyt surowców wtórnych) wysokość „opłaty śmieciowej”, uśrednionej w skali Miasta, wynosi 12 zł. miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w przypadku nieruchomości zamieszkałej, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata ustalana jest od pojemnika (ta ilość będzie zmienna od ilości zamówionych pojemników). Gmina Sosnowiec ogłosiła przetarg na wyłonienie podmiotu, który realizować będzie kompleksowo zadania związane z odbiorem, transportem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. Jest to przetarg nieograniczony prowadzony w trybie unijnym i dopiero po rozstrzygnięciu można będzie ocenić poziom trafności przeprowadzonych szacunków. Sytuacja opisana jest sytuacją przejściową, gdyż w 2015 roku oddany do eksploatacji będzie gminny RIPOK. Gmina jako właściciel tej instalacji będzie miała znaczący wpływ na kształtowanie ceny w przyjmowaniu tam odpadów komunalnych. Wtedy to zostanie ogłoszony nowy przetarg tylko na odbiór i wywóz odpadów, „nakładający” na przewoźnika obowiązek skierowanie całego strumienia odpadów do gminnego RIPOK-u. Rozwiązanie prawne przyjęte przez ustawodawcę i wynikające z nich skutki organizacyjne i ekonomiczne dla mieszkańców i gmin ogólnie należy uznać za niekorzystne. Bardzo liczne gminy, w tym gmina Sosnowiec, uczestniczyła w procesie wystąpień do ustawodawcy o dokonanie korekty tych przepisów. W pewnym zakresie zostały zwieńczone sukcesem. 6 marca 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 228), zmieniająca niektóre obowiązki gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości na ich korzyść. W szczególności mieszkańcy nieruchomości nie musza ponosić jeszcze jednych, dodatkowych kosztów, oprócz „opłaty śmieciowej” na zakup i utrzymanie pojemników.
W Sosnowcu koszty te ponoszone są już w opłacie.

11. Czy w innych dzielnicach miasta poza centrum są planowane punkty, w których będzie można składać deklaracje?
Nie, nie są planowane takie punkty.

12. Czy będą funkcjonowały jakieś zniżki np. dla rodzin wielodzietnych, czy w ogóle dla dzieci, czy dla każdej osoby zameldowanej stawka będzie taka sama?
Ustawodawca stworzył, także możliwość innego niż dotychczas sposobu ustalania wysokości opłaty i różnicowania jej wysokości, a zatem dopuszcza możliwość stosowania więcej niż jednej metody ustalania opłaty na obszarze gminy. W gminie Sosnowiec trwają już prace nad skorzystaniem z tej możliwości jaką niesie znowelizowana ustawa. Po rozstrzygnięciu przetargu, a następnie po pewnym okresie pilotażowym wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie analizowana możliwość ustalenia opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi w korzystniejszej formie, a być może w niższej wysokości niż obecnie.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że niezależnie od działań jakie prowadzą służby miejskie i szans jakie dają zmiany w przepisach o sukcesie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jak i o kosztach samego systemu, zdecyduje zaangażowanie i zdyscyplinowanie mieszkańców miasta Sosnowiec odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

13. Czy wypełnioną deklarację śmieciową można będzie do wydziału przesłać drogą elektroniczną?
W przyszłości będzie możliwość przesłania deklaracji drogą elektroniczną. Obecnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami można wypełnić elektronicznie na stronie : sosnowiec.eco-sanit.pl/deklaracje następnie należy wydrukować wypełnioną deklarację podpisać i przesłać pocztą.

14. Moje mieszkanie należy do zasobów jednej ze spółdzielni. Słyszałem, że w takim razie to ona składa deklarację śmieciową i jak już tego robić nie muszę. Czy to prawda?
Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady, tzn. mieszkańcy.

15. Mamy domek letniskowy w Beskidach, ale nie jesteśmy tam zameldowani i ostatnio rzadko tam przebywamy. Czy musimy złożyć deklarację zarówno w Sosnowcu jak i tam?
Deklaruje się opłatę tylko za te miesiące, kiedy osoby przebywają w miejscu zamieszkania. W przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż 1 miesiąc należy dokonać zmiany deklaracji.

16. Lokatorzy mieszkający w blokach mogą być poszkodowani, bo nie zawsze istnieje możliwość segregacji odpadów. Czy do ponoszenia niższej opłaty wystarczą kosze na różne rodzaje odpadków ustawione na przyblokowym śmietniku?
Gmina wyposaża nieruchomości w 3 pojemniki, o wielkości dostosowanej do ilości zamieszkałych osób, opisane, jako „odpady suche”, „odpady mokre”, „szkło”.
„odpady suche”- plastik, papier, metal, tekstylia, drewno itp
„odpady mokre”- odpady ulegające biodegradacji, czyli resztki jedzenia, obierki, popiół z opalania węglem, zanieczyszczone środki higieny osobistej , uschnięte rośliny itp.
„szkło”- szkło białe i kolorowe,
Gmina Sosnowiec prowadzi działania w ramach unijnego projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu" realizowanego przez Jednostkę Realizująca Projekt w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu ,mające na celu edukację ekologiczną mieszkańców Sosnowca w zakresie prawidłowego segregowania śmieci "
u źródła", czyli w ich domach. Kampania edukacyjna będzie realizowana m.in. poprzez media, różnego rodzaju wydawnictwa, spotkania, konferencje, konkursy i festyny. Zaplanowano też szkolenia dla nauczycieli, spotkania informacyjne z przedstawicielami firm, instytucji i mieszkańcami.

17. Jestem działkowcem. Czy jako użytkownik działki również muszę złożyć drugą deklarację śmieciową, czy wystarczy że zrobi to zarząd ogródków?
W przypadku działkowców deklarację zobowiązany jest złożyć zarząd ogródków działkowych.

Wzrasta sprzedaż "małpek" ale kosztem dużych formatów

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3