Konkurs na dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

Materiał informacyjny Gminy Sosnowiec
Udostępnij:

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12

Konkurs ma charakter otwarty.

Data rozstrzygnięcia oferty:

31.03.2022 rok – przewidywany termin

Wymagania obowiązkowe:

Wykształcenie wyższe magisterskie.

 1. Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną.
 2. Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury w szczególności instytucji muzealnych oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
 3. Umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie i organizatorskie.
 4. Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
 5. Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
 6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. Niekaralność.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość języków obcych.
 2. Doświadczenie w kierowaniu projektami.

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4.
 2. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1).
 3. Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu w aspekcie zarządzania Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu i kształtowania jego programu na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wizji rozwoju Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej, z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji o maksymalnej objętości do 20 stron formatu A4.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 5. Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność w obszarze kultury.
 6. Oświadczenie kandydata (załącznik nr 2):
  - o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych, o braku prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
  - że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 poz. 289 – t. jedn. ze zm.);
  [- że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 – t. jedn.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora;
  - w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora o wyrażeniu zgody na upublicznienie autorskiej Koncepcji Programowo-Organizacyjnej Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu;
  - że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. Adres do korespondencji elektronicznej.
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych własnoręcznie podpisana (załącznik nr 3).
 9. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  a) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
  b) certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
  c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 10. Spis wszystkich dokumentów.
 11. Nośnik elektroniczny zawierający skan Koncepcji Programowo – Organizacyjnej Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Pozostałe informacje:

 1. Oferty należy składać w osobiście Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie (do godz. 17.30), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
 2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 3. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
 5. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.
 6. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 marca 2022 roku.
 7. Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej. 8. Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl w zakładce „Ogłoszenie o konkursach”.
 8. Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Dział Finansowo – Księgowy, Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, tel.: 32 363 45 14 - od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, e-mail: [email protected] oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 296 06 48, e-mail:[email protected] w godzinach pracy urzędu.
 9. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 503C, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.

http://bip.um.sosnowiec.pl/m,6313,konkursy.html

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Konkurs na dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu - Będzin Nasze Miasto

Przejdź na stronę główną Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie